Կոորդինատային մեթոդ և վեկտորներ

Կոորդիատների դեկարտյան համակարգ: Կոորդինատների ուղղանկյուն համակարգ։ Հարթության վրա դի տարկենք երկու փոխուղղահայաց ուղիղներ, որոնց հատման կետը նշա նակենք O-ով։ Այդ ուղիղները անվանենք կոորդինատների առանցքներ։ Ընդ որում, նրանցից մեկն անվանենք x-երի կամ աբսցիսների առանցք, իսկ մյուսը՝ y-ների կամ օրդինատների առանցք։ O կետն անվանենք կոորդի նատ ների սկզբնա կետ։ O կետն առանցքներից յուրաքանչյուրը տրոհում է երկու կիսա առանցքների։ Պայմանավորվենք նրանցից մեկն անվանել դրա կան կիսաառանցք, նշելով այն սլաքով, իսկ մյուսը՝ բացասական։ Կոորդինատների առանցքների վրա ընտրենք նույն մասշտաբի միավորը։ Փոխուղղահայաց ուղիղների յուրաքանչյուր այսպիսի զույգ հարթության վրա տալիս է դեկարտյան կոորդինատների համակարգ, այսինքն՝ հարթության յուրաքանչյուր M կետի համապատասխանության մեջ է դնում կարգավորված մի թվազույգ՝ կետի կոորդինատները՝ x աբսցիսը և y օրդինատը։ chess Օրինակ շախմատի պարտիայի քայլերը գրելու համար պայմանավորվել են շախմատի տախտակի վանդակները նշանակել տառերով և թվանշաններով․ այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սև զինվորը, նշանակում են F7, իսկ այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սպիտակ ձին՝ D2: Եթե շախմատի տախտակի վանդակների սյունակները նշանակենք ոչ թե տառերով, այլ, ինչպես և տողերը, թվանշաններով, ապա այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սպիտակ ձին, կունենա (4; 2) նշանակումը, իսկ այն վանդակը, որի վրա գտնվում է սև զինվորը՝ (6; 7) նշանակումը: Նշանակելով վանդակները, պահպանում են որոշակի կարգ. սկզբում ցույց են տալիս սյան նշանակումը, իսկ հետո՝ տողինը: Կինոթատրոնի դիտադահլիճում տեղերը նույնպես կարելի է տալ թվերի զույգերով. առաջին թվով նշանակել շարքի համարը, իսկ երկրորդով՝ այդ շարքում բազկաթոռի համարը: Ընդ որում (3; 8) և (8; 3) տեղերը տարբեր են. առաջինը երրորդ շարքի N8 բազկաթոռն է, իսկ երկրորդը՝ ութերորդ շարքի N3 բազկաթոռը: Նման ձևով կարող ենք նշանակել նաև կետերի դիրքըհարթության վրա: Այդ նպատակով դեկարտյան համակարգի վրա նրանով տանենք OX կոորդինատային ուղղին ուղղահայաց MA ուղիղը, և OY կոորդինատային ուղղին ուղղահայաց MB ուղիղը: Ընտրված M կետի դիրքը որոշվում է (A; B) թվազույգով: Այդ թվերի զույգն անվանում են M կետի կոորդինատներ: Տրված M(A, B) կետի դիրքը պերզելու համար, պետք է A և B կետերից, համապատասխանաբար աբսցիսների և օրդինատների առանցների տալել ուղղահայացներ։ Վերջիններիս հատման կետը կլինի տրված կետի դիրքը կորդինատային համակարգի վրա։ Հատվածի միջնակետի կոորդինատները։  Կորդինատային հարթության մեջ հատվածի միջնակետերը որոշելու համար՝ ընտրենք կորդինատային առացքներից մեկը, դրա վրա նշենք հատվածի ծայրակետերի կորդինատները, դրանց միջին թվաբականականին հավասար կորդինատ ունեցող կետից տանենք ընտրված առանցքին։ Տարված ուղղահայացի և տրված հատվածի հատման կետը կլինի այդ հատվածի միջնակետը։ Այնուհետև կարող ենք որոշել գտնված կետի կորդինատները վերը նշված եղանակով։  Կետերի հեռավորությունը։ Հարթության վրա տրված A (x1, y1) և B (x2, y2) կետերի հեռավորությունը հաշվելու համար, եթե հատվածը զուգահեռ է կորդինատային առանցներից մեկին, ապա վերջինիս վրա հատվածի գագաթների կորդինատների տարբերության մոդուլը հավասար կլինի հատվածի երկարությանը։ Եթե հատվածը զուգահեռ չէ առանցքներից ոչ մեկին, ապա որոշելուվ հատվածի գագաթների կորդինատները, գտնում ենք հատվածի առանքների վրա ունեցած պրոեկցիաների երկարությունները։ Այնուհետև հաշվում ենք հատվածի երկարությունը օգտվելով Պյութագորասի թեորեմից (ընդունելով պրոեկցիաները որպես էջեր, իսկ հատվածը՝ ներքնաձիգ)։

Նա՞վթ,ածու՞խ,թե՞ գազ

Նավթի մեջ գերակշռում են օրգանական նյութերը,այն արդյունահանում են երկու եղանակով՝ ծովային և ցամաքային՝հատուկ նավթամուղերի միջոցով:Հաճախ արդյունահանման ժամանակ նավթը ընդերքից ցայտում է ինչպես գեյզեր և քանի որ չմշակված նավթի միջին մոլեկուլային զանգվածը աելի փոքր է ջրից ապա այն մնում է ջրի վրա և վնաս հասցնում ջրի կենդանական աշխարհին,իսկ երբ ցայումը տեղի է ունենում ցամաքի վրա և ցայտած նավթը ներծծվում է հողի մեծ այն ուղղակի վերացնում է հողում գտնվող քայքայիչ հատկություն ունեցող բակտերիաները և հողում ապրող կենդանական աշխարը:Զարգացած երկրները նավթից ստանում են կանցաղային իրեր,քիմիկատներ,գյուղատնտեսական պարարտանյութեր,պլաստմասսա,կաուչուկ,տրանսպորտային վառելանյութ և ինչու ոչ գազ:Այն տեղափոխում են հիմնականում երեք միջոցներով՝նավթամուղերով,նավերով և երկաթուղով,բայց այս եղանակներից ավելի արդյունավետ և ավելի քիչ ծաղսատար են նավերը:Այսպիսով՝նավթը մարդկությանը ավելի շահավետ է ռեսուրսապահովման կողմով:

Ածուխը՝ի տարբերություն նավթի իր մեջ պարունակում է,ինչպես օրգանական,այնպես էլ անօրգանական նյութեր:Այս դեպքում ածուխը ավելի էժան է քան բնական գազն ու նավթը:Ածուխը արդյունահանում են երկու եղանակով՝բաց և փակ,սակայն երկու դեպքում էլ մեծ վնաս է հասցվում շրջակա միջավայրին:Քանի որ ածուխը գտնվում երկրի ընդերքում,ածխի պաշարներին հասնելու համար,որոնք գտնվում են զգալի խորությունների վրա,բաց արդյունահանման դեպքում հսկայական տարածությունների վրա փորվում և հեռացվում է երկրի վերին շերտը և այն տարածքը դառնում է անպիտնան:Փակ եղանակով արդյունահանման ժամանակ գետնի տակ առաջանում են հսկայական դատարկ տարածություններ,որոնք ել ժամանակի ընթացքում փլուզումների պատճառ են դառնում:Ածուխը օգտագործում են որպես էներգիայի ախբյուր՝ջէկերում և որպես վառելիք:Քանի որ ածխի մեջ կան օրգանական նյութեր,իսկ օրգանական նյութերի մեջ միշտ կա ածխածին այրվելով այն արտանետում է շատ մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ,որն իր հերթին մեծացնում է ջերմոցային էֆեկտի ուժգնությունը,որն էլ իր հերթին նպաստում է կլիմայի գլոբալ տաքացմանը:Այսպիսով ածուխը ամենաէժան էկոլոգիան ախտոտող նյութն է:

Բնական գազի կազմության մեջ գերակշռում է մեթանը,որի ծավալային բաժինը այնքան մեծ է,որ մենք կարող ենք նույնիսկ ուշադրություն չդարձնել բնական գազի մեջ եղած մյուս նյութերին:Բնական գազը ամենամաքուր այրվող և ամենահեշտ ձևով արտահանվողն է ի տարբերություն նախորդների:Մարդկությունը արդեն ավտոմեքենայի վառելիքը՝բենզինը փողարինում է գազով, քանզի այն ավելի էժան և ավելի քիչ վնասակար է շրջակա միջավայրի համար:Այն նաև շատ հեշտ է տեղափոխել խողոակաշարերի միջոցով,քանզի ճնշման տակ այն շատ հեշտ կարելի է տեղափողել:Այսպիսով բնական գազը ի տարբերություն նախորդների պատճառում է ավելի քիչ վնաս,սրա օգտագործումն արդյունաբերության և կենցաղի մեջ օրեցօր աճում է և փոքրանում է շրջակա միջավայրի աղտոտումը:

Այս երեք նյութերից նավթը մարդկությանը ապահովում շատ և տարբեր տեսակի ռեսուրսներով:Ածուխը էժան է և շատ երկրների համար ծառայում է որպես էներգիայի աղբյուր,բայց միևնույն ժամանակ շատ է աղտոտում միջավայրը,իսկ գազը և էժան է և բավականացնում է մարդկությանը և էկոլոգիապես ավելի մաքուր է նախորդներից:

Yerevan

The history of Yerevan dates back to the 8th century BC, with the founding of the fortress of Erebuni in 782 BC by king Argishti I at the western extreme of the Ararat plain. After World War I, Yerevan became the capital of the Democratic Republic of Armenia as thousands of survivors of the Armenian Genocide settled in the area. The city expanded rapidly during the 20th century as Armenia became one of the fifteen republics in the Soviet Union. In fifty years, Yerevan was transformed from a town of a few thousand residents within the Russian Empire, to Armenia’s principal cultural, artistic, and industrial center, as well as becoming the seat of national government.

With the growth of the economy of the country, Yerevan has been undergoing major transformation as many parts of the city have been the recipient of new construction since the early 2000s, and retail outlets such as restaurants, shops and street cafes, which were rare during Soviet times, have multiplied.

Yerevan is the capital and the largest city of  Armenia  and one of the world’s oldest and continuously inhabited cities. Situated along the Hrazdan river. Yerevan is the administrative, cultural, and industrial center of the country. It has been the capital since 1918, the thirteenth in the history of Armenia. Yerevan has had 12 capitals before, they are Tushpa- Van, Armavir, Yervandashat, Artashat, Tigranakert, Vagharshapat, Dvin, Shirakavan , Bagaran,  Cars, Ani, Yerevan. .. The city of Teishebaini in  Karmir Blur was built by Rusa II in the first half of the 7th century BC to protect the eastern borders of Urartu. The cuneiform inscription found at Erebuni Fortress read

“By the greatness of the God Khaldi, Argishti, son of Menua, built this mighty stronghold and proclaimed it Erebuni for the glory of Biainili [Urartu] and to the fear of its enemies. Argishti says, “The land was a desert, before the great works I accomplished upon it. By the greatness of Khaldi, Argishti, son of Menua, is a mighty king, king of Biainili, and ruler of Tushpa.” [Van].[13]

The ancient kingdom of Van (Ararat or Urartu or Biainili), was formed in the 9th century BC in the basin of Lake Van of the Armenian Highland, including the territory of modern-day Yerevan. King Arame was the founder of the state which was one of the most developed states of its age.

However, the territory of Yerevan-Erebuni was settled in thefourth millennium B.C., fortified settlements from the Bronze Age include Shengavit, Tsitsernakaberd, Teishebaini, Arin Berd, Karmir Berd and Berdadzor. Archaeological evidence, such as a cuneiform inscription, indicates that theUrartian military fortress of Erebuni (Էրեբունի) was founded in 782 BC (29 years earlier than Rome) by the orders of King Argishti I at the site of current-day Yerevan, to serve as a fort and citadel guarding against attacks from the northCaucasus. Yerevan, as mentioned, is one of the most ancient cities in the world.

Between the sixth and fourth centuries BC, Yerevan was one of the main centers of the Armenian satrapyof the Achaemenid Empire. During the height of Urartian power, irrigation canals and an artificial reservoir were built on Yerevan’s territory. In 585 BC, the fortress of Teishebaini (Karmir Blur), thirty miles to the north of Yerevan, was destroyed by an alliance of Medes and the Scythians.

Due to the absence of historical data, the timespan between the fourth century BC and the third century AD is known as the “Yerevan Dark Ages.”

Armenia became a Christian nation in 301. The first church in Yerevan; the church of St. Peter and Paul, was built in the fifth century, and was demolished in 1931 to build a cinema hall. The Tsiranavor Surb Hovhannes Church of Avan (595–602) of Avan district which was partly damaged in the 1679 earthquake, is the city’s oldest surviving church.

It has been known as “Yerevan” since at least the seventh century AD.  One theory regarding the origin of Yerevan’s name is – that the city was named after the Armenian king, Yervand IV and founder of the city of Yervandashat.  However, it is likely that the city’s name is derived from the Urartian military fortress of Erebni.

. Between the sixth and fourth centuries BC, Yerevan was one of the main centers of the Armenian satrapy of the Achaemenid Empire.  In 658 AD, Yerevan was conquered by arabic invasions .

Between the ninth and eleventh centuries, Yerevan was a secure part of the Armenian Bagratuni Kingdom. At the height of the Turkish-Persian wars, Yerevan changed hands fourteen times between 1513 and 1737. During the second Russian-Persian war, Yerevan was captured by Russian troops under general Ivan Paskevich on 1 October 1827. It was formally ceded by the Persians in 1828, following the Treaty of Turkmenchay. Tsarist Russia sponsored Armenian resettlement from Persia and Turkey.

At the start of the 20th century, Yerevan was a small town with a population of 30,000.[20] In 1917, the Russian Empire ended with the October Revolution. On 28 May 1918, the Dashnak leader Aram Manukian declared the independence of Armenia. Subsequently, Yerevan became the capital and the centre of the newly-independent Democratic Republic of Armenia, However, after a short period of independence, Yerevan fell into the hand of Bolshevik army of Russia.The city expanded rapidly during the 20th century as Armenia became one of the fifteen republics in the Soviet Union. In fifty years, Yerevan was transformed and became Armenia’s principal culturalal, artistic, and industrial center, as well as the seat of national government. However, Following the dismantling of the USSR or Soviet Union, Yerevan became the capital of the Republic of Armenia on 21 September 1991. Since 2000, central Yerevan has been transformed into a vast construction site.  The last modification to the Constitution on 27 November 2005 turned the city into a “community. Yerevan is divided into twelve “administative districts”        Ajapnyak,Arabkir, Avan, Davtashen, Erebuni, Kanaker- Zeytun, Kentron,       Malatia-Sebastia, Nork-Marash, Nor Nork, Nubarashen, Shengavit.

Essay:Classmates and parents influence on child.

I believe that parents have more influence on a child’s school success than classmates do. Classmates have greater influence on each other especially when they get older, but the influence of parents is stronger than this, parents are the most important model a child base, parents love their children, and they have expectations of them.

Parents are important models for their children. Young children like to copy other children, but they like to copy adults more. When children see their parents read, they read too. When children hear parent’s talk about books or news or politics, they think these are interesting subject too. Children may learn other things from their classmates, but examples they get from their parents are stronger.

Parents are the most important people who love and care  for a child. Children know how important this is, and they love their parents too. They may have close friends at school, but their feelings for their parents are more important.  If they feel that they are loved and cared for at home, they will have the necessary confidence to do well at school.

Many people have influence on children while they are growing up but parents have the strongest influence. Nobody can influence a child more than parents.

Parents shape their children from the beginning of their lives. They teach their children values. They share their interests with them. They develop close emotional ties with them. Parents can be very important teachers in their life however they are not always the best.

Parents may be too close to their children emotionally. For example; Parents limit a child’s freedom in the name of safety. A teacher may organize an educational trip to a big city. But a parent may think this trip is too dangerous. A school organizes to take the children camping, but a parent may be afraid of the child getting hurt.

Another problem is that parents sometimes expect   their children interests to be similar to their own. If the parents have love for any kind of Science they may try to force their child to love science too. But what if the child prefers art or sports?.

Parents want to pass on their values to their children. However things change. The children of today are growing up in a world different from their parent’s world. Sometimes your parents ,especially  older ones, can’t keep up with rapid  social or technological changes. A student who has friends of different races at school may find that his parents have narrower values. A student who loves computers may find that her parents can’t realize and value the digital revolution.

Parents are important teachers in our lives, but they are not always the best teachers.

Fortunately, we meet many teachers in our lives. Our parents teach us , our teachers teach us and we learn from our peers. Books and newspapers also teach us. All of them are valuable.

My own opinion and my essay

At first I want to say that I disagree all above mentioned statements,because nobody’s influence can have greater impact on me.I want to find a way out from difficult situations by myself.I don’t like when my parents are interested about my private life.I am getting very nervous when they want to change me.They think someones having bad effect on me.And some people think that they can change me just as they want.Some of them want to get something from me,but they don’t know who am I in reality.But I have friends I love ’em and I know that they love and respect me too.

Khoren Abrahamyan

Khoren Abrahamyan (April 1, 1930 )was a talented actor. He was born in Yerevan. He graduated from the Acting Department of Yerevan Fine Arts and Theatre Institute in 1951.He was renowned as one of the Soviet Union’s most popular performers, being featured in many leading roles in both theatre and cinema. Later he was  Executive Director of the Drama Academy Theatre after Sundukyan  in Yerevan and later Artistic Director of the Ajemyan Drama Theatre of Leninakan. Abrahamyan featured in many Armenian films playing leading roles which are typical to Armenian character. They are “Saroyan Brothers” ,”We and Our Mountains”, The Chronicle of Yerevan Days, ”Girl of Ararat Valley”,” First love song”, ”Star of Hope”, ”Business Trip to Mansion”, “As long as we live…”. He died of a heart attack December 10, 2004.